אור קוסמדיקס » תקנון האתר ומדיניות פרטיות

תקנון האתר

 

האתר הינו בבעלות חב’ אור קוסמדיקס בע”מ (להלן: “החברה” או “אור קוסמדיקס”).

אפתח דבר:

כל האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

בגלישתך ו/או בשימושך ו/או בביצוע פעולות באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו ו/או בעמודי נחיתה (להלן: “האתר“) מאשר ומצהיר כל העושה כן (להלן: “הגולש” או “המשתמש“) כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד אור קוסמדיקס ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג’ כלשהו בכל הקשור לאתר.

במידה ותנאי מתנאי תקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש באתר זה הינו על פי תנאי תנאי השימוש המפורטים להלן והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין אור קוסמדיקס.

בהגדרות:

גולש או “משתמש” – משמעו, כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו העושה שימוש ו/או הגולש באתר באמצעות מחשב ו/או אמצעי אחר, לרבות תקשורת סלולארית.

החברה” – משמעה, לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, חברות אם, חברות קשורות, חברות בנות וכל מי מטעמה.

גכללי:

 1. מטרת התכנים המופיעים באתר הינה לסייע להרחיב את בסיס הידע האישי של המשתמש ולאפשר לו לקבל אינפורמציה, בטרם פנייה לנציגי החברה.
 2. מובהר בזה, כי הקישורים שיופיעו באתר מעת לעת הינם בגדר שירות למשתמשים באתר וכי לאור קוסמדיקס ו/או למי מטעמה אין כל שליטה על אתרי האינטרנט של צדדים שלישיים, והיא אינה מנטרת את הנעשה בהם.
 3. אור קוסמדיקס ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת כי הקישורים אכן יובילו לאתר שאליו יועדו להפנות ואין לראות בהפניה שכזו משום יצירת מצג ו/או התחייבות ו/או המלצה מכל סוג שהוא בקשר לכל אתר שאליו בוצע קישור ו/או לתכנים המצויים בו לרבות נכונות האמור בו תוכנו, חוקיותו וכיוצ”ב, וכי אור קוסמדיקס ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתר שכזה לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא בגין כל טענה, דרישה ותביעה מטעם המשתמש ו/או אותו גורם.
 4. מבלי לפגוע באמור לעיל, מובהר, כי לחלק מהטיפולים המוצעים באתר ניתן סבסוד או הנחה על ידי קופות חולים ו/או מועדוני צרכנות ו/או גופים צרכניים כאלו ואחרים. יובהר, כי אור קוסמדיקס אינה אחראית ואינה שותפה לסבסוד או הנחה על ידי מי מהגופים לעיל, גובהם וזכאות המשתמש לקבלם ואלו נתונים לשיקול דעתם הבלעדי של הגוף המשתתף במימון ולתנאי ההתקשרות של המשתמש עימם, וכי על המשתמש לברר קודם לקבלת הטיפול באם עומדת לו זכאות לקבלת סבסוד או הנחה, וכי אין לראות באמור באתר משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מצד אור קוסמדיקס למתן סבסוד או הנחה על ידה וכי אור קוסמדיקס לא תישא בכל אחריות בקשר עם כך לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא.
 5. מעת לעת עורכת אור קוסמדיקס מבצעים, הטבות, מתנות וכיוצ”ב (להלן: “המבצע“) המפורסמים באתר ו/או באמצעי תקשורת נוספים או אחרים. אור קוסמדיקס שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את המבצע ו/או לשנות את כל תנאיו או חלק מהם ו/או לקצר או להאריך את המבצע ו/או לשנות את תנאי התקנון הקשורים בו וכי המשתמש ו/או המשתתף ו/או הזוכה במבצע מוותר על כל טענה בקשר עם שינוי תנאי המבצע או הפסקתו או סיומו.
 6. מבלי לפגוע באמור לעיל, במבצעים בהם מציעה אור קוסמדיקס פריסת תשלומים לצורך קבלת טיפול כזה או אחר, אין המדובר בפריסה תשלומים הניתנת על ידי אור קוסמדיקס אלא כאפשרות למשתמש לקבלת הלוואה חוץ בנקאית (ועל ידי כך בין היתר פריסת תשלומים) הניתנת על ידי חברה חיצונית (להלן: “הגוף המממן“) אליה מפנה אור קוסמדיקס את המשתמש, כאשר קבלת ההלוואה מותנית בהסכמת הגוף המממן, על פי שיקול דעתו הבלעדי ובהתאם לתנאי ההתקשרות עימו. על המשתמש לברר קודם לקבלת הטיפול באם עומדת לו הזכאות לקבלת ההלוואה אל מול הגוף המממן, כי אין לראות באמור באתר משום מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי מצד אור קוסמדיקס לקבלת ההלוואה על ידי הגוף הממן או למתן הטיפול בפריסת תשלומים זו או אחרת, וכי אור קוסמדיקס לא תישא בכל אחריות בקשר עם כך לרבות כל נזק ו/או כל עלות ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, בין ישיר ובין עקיף, העלולים להיגרם למשתמש ו/או לכל גורם שהוא.
 7. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי כל המידע המופיע באתר אינו מהווה כל הזמנה, מצג, הצהרה ו/או התחייבות כלשהי ליצירת כל התקשרות בין אור קוסמדיקס לבין המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי.
 8. בתנאי תקנון זה ייתכנו שינויים מעת לעת, בלא מתן כל הודעה כלשהי, בין מוקדמת ובין מאוחרת, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של אור קוסמדיקס. התקנון המפורסם באתר בכל עת והוא בלבד יהיה הנוסח המחייב של התקנון ויהא זה אך ורק באחריות המשתמש להתעדכן בכל עת בנוסח התקנון העדכני.
 9. על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט בעלי הסמכות העניינית בעיר תל-אביב יפו תהא סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר לאתר ו/או לתקנון זה ו/או הנובעים מהם.

ד. הפורום:

 1. המידע המופיע באתר לרבות ב”פורום” נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ יינתן, ככל שיינתן, אך ורק במסגרת פעילות המרפאות ובאופן אישי.
 2. קודם וכתנאי לקבלת טיפול כלשהו על המשתמש לעבור בדיקת התאמה לקבלת הטיפול אצל גורם מטפל מטעם אור קוסמדיקס, אשר בתחום מומחיותיו מבוצע הטיפול. במונח “טיפול” הכוונה לכל טיפול המוצע על ידי החברה. לחברה הזכות לשנות, להוסיף, לסגור, להתאים את הטיפולים המוצעים על ידה בכל עת ורגע לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולשים, שייכת לגולש אשר העלה אותם לאתר.
 4. הגולש לא יאסוף נתונים על גולשים אחרים ולא יספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כל שימוש על ידי צד ג’ בתכני הגולשים, ללא אישור בעל הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס”ח–2007. הגולש מתחייב לפטור את החברה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בפורטל.
 5. בנוסף מתחייב הגולש לפצות ולשפות את החברה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לחברה והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים בפורטל וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה והוא מוותר באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי החברה בקשר עם התכנים האמורים. כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ואודיו בבלוגים ו/או באלבומים ו/או בחדרי צ’אט ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים לאתר ו/או למי מן השירותים (להלן: “תכני גולשים“), הינו בבעלותו ובאחריותו הבלעדית של הגולש שהעלה אותו כאמור.
 6. אור קוסמדיקס ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.

הקניין רוחני:

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בפורטל בשירותיו ובכל חומר ו/או תצלום ו/או איור הנכללים בפורטל הינם של החברה, או של צדדים שלישיים שהעניקו לחברה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, החברה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשים כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן: “המידע“). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת החברה.
 2. למניעת ספק, מובהר בזה, כי החברה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

והגבלת אחריות:

 1. החברה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל החברה, מי מספקיה ו/או מי מטעמה.
 2. אספקת השירותים ע”י החברה תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, והחברה אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 3. אור קוסמדיקס ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לשימוש שייעשה באתר על ידי הגולש. הגולש יישא לבדו באופן בלעדי בכל אחריות כאמור, לרבות אחריות לכל נזק העלול להיגרם בעקבות כל שימוש כאמור, לרבות בגין הפרת כל חוק ו/או כל הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמש מסכים ומצהיר בזה כי אור קוסמדיקס ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל שימוש כאמור, לרבות לכל נזק בגינו.
 4. הגולש מתחייב לפעול אך ורק בהתאם לתנאיו ומטרותיו של האתר. הגולש מתחייב להימנע משיבוש פעילותו התקינה של האתר בכל צורה שהיא, וכן מפגיעה בכל צורה שהיא בכל גולש אחר והכל בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, באמצעות מחשב, מכשיר טלפון – סלולרי או כל אמצעי תקשורת אחר.
 5. הגולש מתחייב שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידו יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני וזכויות יוצרים. הגולש לא יעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולשים אחרים. הגולש לא יפרסם ו/או יעלה לאתר ו/או לכל שירות אחר של החברה תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין.
 6. הגולש מתחייב לפצות ולשפות את אור קוסמדיקס ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו להם, לרבות הוצאות משפטיות, כתוצאה מהפרת הוראות תקנון זה ו/או מכל מעשה ו/או מחדל אחר של המשתמש.
 7. אור קוסמדיקס אינה מתחייבת לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, אור קוסמדיקס רשאית להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא תישא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכך.
 8. אור קוסמדיקס רשאית רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

זהגנת הפרטיות:

 1. הגלישה בפורטל והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהחברה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאתה עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. החברה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של החברה.
 2. החברה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשים ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש בפורטל, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש עצמו. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש עשה/עושה בפורטל, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש לבין החברה, ו/או במקרה של הפרת התנאים ע”י הגולש, ו/או במקרה שהחברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של החברה עם צד שלישי כלשהו.
 3. בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א – 1981, הנך מאשר, כי ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים אותם מסרת בעת הרשמתך לאתר הינם נכונים ומדויקים ונמסרו על ידך מרצונך החופשי. עוד ידוע לך והנך נותן הסכמתך לכך, כי הפרטים כאמור בסעיף זה ישמרו במאגר המידע של החברה להלן: “מאגר המידע“). החברה תהא רשאית לעשות בהם שימוש, בין היתר למטרות גבייה, דיוור ישיר וקשר עם הלקוח, מתן שירות ללקוחות, ניהול מאגר מכוח חובה בדין, ניהול מועדון לקוחות, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות. היה ותהיה מעוניין/ת להוסיף ו/או לתקן מידע שמסרת ו/או להימחק ממאגר המידע הנ”ל, תוכל לעשות זאת באמצעות פנייה oracne1@gmail.com
 4. החברה מאפשרת למשתמש להשאיר באתר את פרטי הקשר שלו, לרבות שמו הפרטי, שם משפחה, מספר ת”ז, מספר הטלפון וכתובת דוא”ל, וכן פרטים רלוונטיים בקשר לשירותים המבוקשים ו/או המפורסמים באתר. המשתמש מתחייב להשאיר פרטים נכונים, מלאים ומדויקים בלבד.
 5. השארת פרטים מותרת למשתמש מעל גיל 18. אור קוסמדיקס מבהירה, כי אין לרשום לשירות המוצע באתר ו/ואו בעמודים הקשורים אליו גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.
 6. עם מסירת פרטי המשתמש לאתר ו/או בעמודים הקשורים בו, מסכים בזאת המשתמש כי אור קוסמדיקס ו/או מי מטעמה או בהרשאתה, תהיה רשאית לפנות למשתמש, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לו חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של האתר וכל מידע אחר בו סבור האתר כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם האמור. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ו/או ממאגר המידע של האתר או לעדכן פרטיו על ידי מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו או לפנות לדואר אלקטרוני oracne1@gmail.com
 7. למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי המשתמש באתר ו/או בעמודים הקשורים בו מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע’ 31 א(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח 2008.
 8. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, באתר ו/או בעמודים הקשורים אליו רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעות SMS ו/או דוא”ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע’ 31 א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח – 2008.